EL POUM A BELLTALL. Informació

belltall

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Belltall.

El passat dissabte 29 de novembre l’Ajuntament de Passanant i Belltall va convocar a la biblioteca al poble de Belltall per explicar l’Avanç del POUM. L’arquitecte Ramon Munté i el seu equip, ens van exposar el treball que varen dur a terme.

El PUOM ens ve d’obligat compliment per la Generalitat de Catalunya, la qual ens diu, a grans trets, que els municipis han de donar un ordre i una classificació del territori. Això es fa per evitar un creixement desordenat, sobretot de les zones urbanes.

El POUM te un procés, on la seva aprovació passarà per quatre etapes. La primera l’avanç, on s’exposarà públicament als ciutadans (procés ja fet amb la reunió a la biblioteca) i on posteriorment es podran presentar suggeriments. El segon l’aprovació inicial, aquí l’ajuntament ha d’aprovar el POUM en el Ple Municipal i fer una exposició pública al Diari Oficial, també es podran fer al·legacions. La tercera, es fa l’aprovació provisional, on s’envia a Urbanisme que decidirà si s’aprova o no. I finalment la quarta etapa, on es farà l’aprovació definitiva, l’ajuntament aprovarà el text refós tenint en compte totes les modificacions aprovades.

En la reunió el sr. Munté i el seu equip ens varen fer la presentació de l’Avanç del POUM. Aquest avanç ens exposa uns criteris generals de com es pensa ordenar els espais públics i privats del municipi, no s’entra en detalls o en afectacions privades, sinó sols en una sèrie de classificacions on s’exposa quin és el sòl urbà, l’urbanitzable o el no urbanitzable. També es detallen quines zones es dediquen al creixement, a equipaments públics, a zones verdes, a la sostenibilitat del territori, … i  quin us i ordenació urbanística es dona al territori (creixement, recursos naturals paisatgístics, culturals,…).

D’una manera molt resumida us en faig cinc cèntims, anem per punts:

Variant C-14.

La nova variant de la C-14 al pas per Belltall. Un punt important, aquesta contempla un àrea de servei, amb possibilitats de que es desenvolupi un petit nucli industrial al voltant. Aquesta àrea es preveu que estigui comunicada amb el poble amb un dels camins existents, millorant-lo per donar mes bon servei. La construcció depèn de carreteres i de si o no hi han diners.

-Noves rotondes.

Per reduir la velocitat dels vehicles en les entrades al municipi, es proposa la construcció de dues rotondes, una al nord, aproximadament a l’alçada de la bascula i l’altra al sud a l’alçada de les eres. Aquestes serien fetes per la Direcció General de Carreteres i cedides a l’ajuntament quan es fes la variant.

Energia renovable

També es planifica un futur aprofitament de fonts d’energia renovable. Aquí entren els parcs eòlics i una possible petita industria de biomassa. Es plantegen la creació de dos mini-parcs, seguits dels existents, amb un màxim de cinc molins amb una potència total de màxim  10 MW. També la millora dels existents que ara son de 500 KW i podrien passar a 1.000KW.

El tema de la biomassa es per explotar. Serviria per mantenir nets els boscos. S’aprofitaria aquest material vegetal, per exemple, per fer pellet.

-Activitats turístiques.

Es planteja la creació d’un turisme integrat al territori, turisme rural, que permetria la creació de petites industries (circuits MBT de bicicleta, senderisme, …) que donarien peu a nous llocs de treball i possible rejoveniment de la població.

També la creació d’una agricultura ecològica, que es un mercat petit però amb un poder adquisitiu alt, creant un comerç de proximitat, cada vegada mes apreciat i on el turista rural també vol participar.

Protecció del patrimoni natural.

Al terme de Passanant i Belltall es marquen tres obagues a protegir, obaga del Ros, obaga del Rius i pla de la Sala. En aquestes zones no es podran posar molins eòlics ni línies elèctriques. Si una gestió forestal-ecològica de l’entorn. Part del terme es dins la zona de protecció especial, i es limitada la seva explotació o modificació.

Protecció del patrimoni històric.

Es vol fer un catàleg que reculli tots els edificis singulars (esglésies, fonts,  cases, rentadors,…) que tinguin un valor històric.

També de les cabanes de volta i altres edificis rústics del terme .

Aquests serien uns reclams turístics.

Criteris urbanístics de Belltall. Sòl urbà.

Es vol conservar el nucli antic tal com es ara, fent unes petits millores. Al municipi hi han moltes cases buides o deshabitades, abans de fer-ne de noves, es vol rehabilitar les existents, que en son moltes. Les petites actuacions són:

  • Es crea una petita zona urbanitzable al nord del poble, al costat de Cala Antònia el Pau, per donar un acabat a l’entrada, segons exposa el sr. Munté.
  • També es potencien les zones d’equipaments com el cementiri, el camp de futbol i la zona del dipòsit nou d’aigua, al sud del poble.
  • Al pati de Cal Anton es limita l’alçada cara una futura nova construcció, si es volgués edificar, així s’evita tapar la façana de l’església.
  • Una altra actuació que es preveu millorar es la cantonada del carrer de la Font amb el carrer de Sant Joan, correspon al pati de Cal Pau Vell, aquí es preveu retirar la façana per donar amplada al carrer i així millorar la circulació i l’accessibilitat.
  • També es preveu arreglar l’antic camí que va del carrer Sant Joan al camí de Forès, contemplant la possible urbanització de cases i alternativa de pas a la carretera.

Criteris zones rústiques. Sòl no urbanitzable.

El sòl rústic està regulat segons un marc legal, que es el pla territorial i  la llei d’urbanisme.

El que es vol és regular les edificacions existents (magatzems, barraques, pous, basses, dipòsits,…) i les de nova construcció per us agrícola i integrant-les al territori. També de les explotacions ramaderes. Tot segons la normativa vigent i presentant la documentació adient segons les necessitats de l’agricultor.

També es vol regular i ordenar els parcs eòlics. Com ja hem comentat, regular els possibles nous parcs eòlics de cinc molins amb un màxim de potència total de 10MW. Marcar una distància mínima de 500 metres de qualsevol nucli urbà i el soterrament de les línies elèctriques pels camins i aprofitar per fer-los de 5 metres d’amples i que portin el manteniment els gestos dels parcs.

Personalment penso que l’Avanç del POUM de Belltall està ben fet i segueix una lògica urbanística comuna a altres municipis. Tan sols veig un punt que hem crea conflicte, que es la distància mínima dels molins amb el nucli urbà, jo demanaria que fos de 1.000m en vers dels 500 que proposen, l’impacte i el soroll es redueixen considerablement.

També hi ha el tema depuradores. Una mancança del municipi. Hi han uns espais reservats en zona rústica. Com que la construcció depèn de l’ ACA ( Agència catalana de l’ Aigua) ,  no podem suggerir res mes.

Un altre punt que pot tindre interès i no es contempla en l’Avanç del POUM, és, en cas que es fes la variant i les dues rotondes a les entrades al poble, demanar una ampliació de 0’50m de les dues voreres de la carretera, quedaria prou ampla per donar servei a la maquinària agrícola i també donaria una seguretat de sortida al carrer als veïns que hi viuen, ja que en alguns punts  és bastant estreta i just passa un vianant. Aquesta mesura de reduir l’amplada de calçada s’aplica de manera dissuasòria en molts municipis per obligar a reduir la velocitat de circulació al ser el pas mes estret.

Tota la documentació es penjada a la web de l’ajuntament de Passanant i Belltall i la podeu consultar, baixar i imprimir. Per poder-vos descarregar seguiu els passos següents:

– A la web de l’ajuntament (www.passanantibelltall.cat) aneu a la pestanya de color granat ‘POUM‘. En el desplegable veureu tota l’informació relacionada amb el POUM. Cliqueu ‘Presentació de l’Avanç 29-11-2014‘ o ‘L’AVANÇ-Documentació‘, aquí hi es tot.

Per fer els suggeriments tenim 30 dies des de el dia de la presentació (el dia 29-11-2014), així que  heu d’anar preferentment a la web de l’ajuntament (o personar-vos, en horari d’oficina, a l’ajuntament) i omplir el formulari.

Aquest formulari es troba a la mateixa pestanya de ‘L’AVANÇ-Documentació‘, al final de la pagina, on posa ‘SUGGERIMENTS‘. Al clicar damunt s’us obrirà, s’ha de complimentar amb les dades personals i en l’apartat ‘Dades relatives al servei‘, en l’apartat ‘Tipus de petició‘ s’ha de seleccionar ‘Suggeriments‘.

Sobretot poseu un telèfon o correu digital per a que us arribi l’entrada de la suggerència i futura resposta del consistori.

Josep Berenguer