B E L L T A L L  55
primavera de 2005

(pàgina web antiga)
Mapa eòlic

El Departament de Medi Ambient i Habitatge presenta el nou mapa de recursos eòlics de Catalunya

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, juntament amb el director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, Jordi Cañas, i el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Joan Pallissé, presenta el nou mapa de recursos eòlics de Catalunya. Aquest recurs sorgeix de la necessitat de disposar d'un mapa precís i de qualitat dels recursos eòlics existents a Catalunya. Per aquest motiu, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va encarregar al Servei Meteorològic de Catalunya l'elaboració d'aquest mapa, amb la voluntat de conèixer les possibilitats que ofereix el territori català respecte a l'aprofitament del vent per a la generació d'energia.

L'elaboració d'aquest mapa ha resultat força complex ja que l'orografia de Catalunya és molt complicada, i la velocitat i la direcció del vent són variables meteorològiques que en depenen força. A més, també ha calgut ampliar l'estudi a la zona marítima més propera a la costa. Per això, s'ha emprat una tecnologia innovadora al nostre país, amb la col·laboració de l'empresa Meteosim, SA.

Característiques del mapa de recursos eòlics

El mapa de recursos eòlics a Catalunya té una resolució espacial de 200 metres, és a dir, un mapa que proporciona informació del vector vent a tot el territori cada 200 metres. Per aconseguir-ho, s'ha processat la informació del període 1980-2000 amb un model meteorològic de mesoescala, i s'han obtingut simulacions horàries de l'evolució del vent amb una resolució espacial d'uns 2 km.
Posteriorment, aquesta informació s'ha tornat a tractar amb un model de microescala. En aquesta escala, s'han tingut en compte l'orografia i els usos del sòl, i s'ha obtingut el mapa definitiu a una resolució de 200 m.

Finalment, hi ha hagut un procés de validació dels resultats comparant els valors del vector vent obtinguts a partir de la metodologia esmentada amb els valors del vector vent mesurats a diferents torres meteorològiques repartides arreu del territori. Aquest procés de validació permet ajustar amb més exactitud els resultats.
Utilitzar aquest sistema de modelització del vector vent aporta dos avantatges clars. D'una banda, ofereix la possibilitat d'obtenir el valor d'aquest vector a les altures que es desitgi. En aquest cas, i com que l'objectiu és conèixer la potencialitat eòlica del territori, s'ha obtingut el mapa de recursos eòlics a 60 m i a 80 m per damunt del terra. D'altra banda, proporciona els resultats a qualsevol zona analitzada, de manera que s'ha pogut afegir a l'àrea d'estudi tota la zona marítima propera al litoral català.

Aquest tipus d'estudi no es pot fer a partir de les dades enregistrades a estacions meteorològiques de superfície, atès que no es disposa de prou informació per tenir en compte les peculiaritats orogràfiques del territori ni d'informació a la zona marítima.
Els resultats presentats en aquests mapes permeten identificar les zones de Catalunya que ofereixen més possibilitats per a la generació d'energia eòlica, així com determinar aquelles zones amb poca eficiència eòlica. A més, tota la informació obtinguda es pot integrar en un sistema d'informació geogràfica, fet que permetrà representar els resultats d'una manera visual força espectacular.


Passanant i Belltall 2025 (POUM)

Passanant 2025 és el nom que hem donat a l'apartat virtual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En aquest apartat es donarà tota la informació sobre la tramitació administrativa d'aquesta eina urbanística, que marcarà el futur del nostre muncipi en un període comprès entre el dia d'avui i fins possiblement l'any 2025.

És doncs un tema importantissim, que no pot ser decidit, tan sols, pels membres que integren l'actual Consistori, i és per això, que no hem dubtat alhora de planificar l'obertura i participació dels veïns del municipi en la redacció del POUM. Per això s'ha aprovat un programa de participació ciutadana, que garanteix la informació i la participació activa de la població, en la definició dels eixos bàsics.

Us preguem seguiu d'aprop tots els moviments que s'aniran incorporant en aquest apartat de la nostra web municipal, el qual, entre d'altres, us oferirà ser partícips de la futura gestió urbanística que desitgem pel bon futur del nostre municipi.

QUE ÉS EL POUM?

De conformitat amb l'art. 57.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme (en endavant, LU), el POUM és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i per tant un instrument de planejament urbanístic general.

Amb caràcter general correspon al POUM:

a)  Classificar el sòl.
b)  Definir el model d'implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
c)  Definir l'estructura general que cal adoptar per a l'ordenació urbanística del territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament.
d)  Determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió

La Llei exigeix que el POUM reservi, per a la construcció d'habitatges de protecció pública, amb caràcter general, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.imatge ampliada

Les determinacions concretes del POUM per a cada tipus de sòl (urbà, urbà consolidat, urbà no consolidat, urbanitzable delimitat i no delimitat i no urbanitzable) estan enumerades en l'art. 58 LU.

El POUM es formalitza mitjançant els documents següents:

a) Memòria descriptiva i justificativa del pla amb els estudis complementaris que escaiguin, la qual ha de concretar l'estratègia decidida envers el desenvolupament urbanístic sostenible i ha de justificar l'acompliment de les directrius previstes en l'art. 9 de la LU.

Cal que la memòria marqui les parts a les quals s'ha de subjectar el planejament derivat i els valors a preservar. La memòria ha d'integrar:
 • Programa de participació ciutadana.
 • La justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9.
 • Les mesures adoptades per a facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el municipi.
b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i de traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament de gas i d'energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel pla.

En els plànols d'informació s'han de representar les xarxes bàsiques existents i en els plànols d'ordenació, amb la diagnosi prèvia corresponent, les xarxes existents que es conformin, en tot o en part, i les de nova implantació.

L'art. 9 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei d'urbanisme (en endavant, RLU), determina com s'han de representar les xarxes bàsiques als plànols d'informació i d'ordenació.

A més a més, l'art. 11 RLU exigeix que el POUM incorpori, en previsió de les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques detallades en el art. 58.3 b) LU, mitjançant la documentació escrita i gràfica establerta per aquest article del Reglament.

c) Les normes urbanístiques.

d) El catàleg de béns a protegir

e) L'agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.

f) La documentació medioambiental adequada i, com a mínim, l'informe medioambiental.

L'informe medioambiental ha de tenir el següent contingut:
 • Part dispositiva.
 • Ha de referir-se a l'àmbit territorial que comprèn la figura de planejament de què és tracti, així com als seus objectius, als principis de sostenibilitat tinguts en compte, a la classificació i a la qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic general vigent, als usos actuals, a les alteracions considerades, si s'escau, i a l'alternativa d'ordenació decidida.
 • Anàlisi ambiental.
 • Àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, prèviament identificades.
 • Les àrees, des del punt de vista de protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat per la incidència de la normativa ambiental.
 • Àrees de protecció o conservació per la concurrència de valors susceptibles de preservació, prèviament identificades.
 • Justificació de l'ordenació.
Justificació de l'alternativa d'ordenació proposada, així com expressió de les mesures ambientals d'aplicació directa adoptades i si s'escau, de les recomanacions, i condicionants ambientals específics que cal tenir en compte en les diferents fases de desenvolupament de l'ordenació proposades per a la neutralització o disminució d'impactes

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Els articles 8 i 59 de la Llei 2/2004 de 14 de març d'urbanisme, disposen que en la memòria dels plans d'ordenació urbanística municipal s'ha d'incloure, per a la seva aprovació, el programa de participació ciutadana que s'aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del pla fins a la seva aprovació, amb la finalitat de garantir els drets d'iniciativa, d'informació i de participació dels ciutadans en els processos de planejament i de gestió.

L'Ajuntament de Passanant, considera necessari posar l'èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques i, en concret, el planejament integral i estratègic  del territori, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes de Passanant.

El present programa estableix tot el procés de participació de la redacció del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal i relaciona els mecanismes de consulta i de participació perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los, tant els creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals existents.       

FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1a Fase de participació (1r trimestre 2005)

Fase d'informació

Es presentarà als ciutadans del municipi, l'equip redactor, el calendari i el programa de treball. Aquesta presentació es farà a la Sala d'Actes del consistori municipal i es publicarà posteriorment en la web municipal i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament.
 • S'elaborarà i publicarà material informatiu i de difusió que reculli : Una introducció genèrica al POUM:  Definició, expectatives i intencions i la descripció de les estructures i mecanismes de participació en el POUM.
 • L'Ajuntament utilitzarà els mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la informació sobre el POUM (web municipal, edició de fulletons i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general).
 • Es convocarà un acte públic informatiu sobre el Pla d'OrdenacióUrbanística Municipal obert a tota la ciutadania, un al nucli de Belltall i l'altre elnucli de Passanant.  
 • Es posaran a disposició dels ciutadans els mitjans per a la recollida de suggeriments i propostes: a través del Registre General de l'Ajuntament o via internet a través del correu electrònic ciutadà: passanant2025@passanant.org  i de la web de l'Ajuntament de Passanant (www.passanant.org) amb un accés directe Passanant 2025 per a fer les propostes mitjançant un formulari.
Fase de creació dels òrgans de participació:

Constitució del Consell Urbanístic pel Desenvolupament Local missió de seguiment (CUDL) com a òrgan de caràcter consultiu i de coordinació dels treballs, activitats i iniciatives en el procés de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb l'objectiu de facilitar i garantir la participació ciutadana. 

El Consell serà presidit per l'alcalde, o persona en qui delegui, el vicepresident nomenat a l'efecte, que representaran la totalitat dels grups municipals, un assessor tècnic de l'Alcaldia, un representant  de l'equip redactor del POUM, un regidor delegat de l'Alcaldia, que ostentarà la presidència de la Comissió de seguiment i el Secretari de la Corporació, que a la vegada farà les tasques d'assessor jurídic de l'Alcaldia.

El president del Consell podrà a iniciativa pròpia o bé a instàncies d'altres membres, convidar a assistir a les reunions a les persones que cregui d'interès.      

El Consell s'estructurarà en cinc grans eixos temàtics:
 • TERRITORI I DESENVOLUPAMENT URBÀ. Ordenació del sòl, infrastructures, comunicacions, mobilitat, transport públic.
 • DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ. Activitat econòmica: comerç, empresa, indústria, turisme, noves ocupacions, formació, treball i equipaments.
 • MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT. Patrimoni natural, gestió de residus, cicle integral de l'aigua, energia, espais lliures, zones de protecció ambiental i educació mediambiental.
 • CULTURA, EDUCACIÓ I FORMACIÓ. Educació, ensenyament, equipaments culturalsi educatius, serveis culturals i oci.
 • QUALITAT DE VIDA I COHESIÓ SOCIAL. Habitatge i equipaments socials, sanitat,integració social, igualtat, participació ciutadana, immigració, seguretat urbana i justícia social.   
El Consell es reunirà en sessions ordinàries cada dos mesos, podent-se convocar reunions extraordinàries, si s'escau.

El Consell Urbanístic pel Desenvolupament Local serà vigent fins a la plena efectivitat del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Constitució de la Comissió de seguiment dels treballs de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal com a òrgan de participació de les entitats inscrites al Registre Municipal d'Associacions de Passanant, amb la funció de canalitzar les inquietuds i iniciatives de les associacions i entitats ciutadanes i vehicular-les al Consell Urbanístic pel Desenvolupament Local a través dels cinc eixos temàtics:
 • TERRITORI I DESENVOLUPAMENT URBÀ
 • DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
 • MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
 • CULTURA, EDUCACIÓ I FORMACIÓ
 • QUALITAT DE VIDA I COHESIÓ SOCIAL
La Comissió estarà composta per: un regidor delegat de l'Alcaldia que actuarà en qualitat de president, amb les funcions pròpies del càrrec, i d'enllaç amb el Consell consultiu, i d'un vocal per a cada entitat.

La resta de membres de la Comissió de seguiment són: l'Assessor tècnic d'Alcaldia i el Secretari que desenvoluparà les tasques d'Assessor Jurídic de l'Alcaldia .      

El procediment per a la designació dels representants dels sectors d'entitats a la Comissió de seguiment serà com segueix:

1. Quan s'hagi efectuat l'aprovació del present Programa de participació ciutadana es convocarà a tots els presidents de les associacions i entitats que consten inscrites en el Registre Municipal d'Associacions fins a la  mateixa data d'aprovació del programa,  per tal de facilitar-los-hi la informació necessària per a què, en el termini de 15 dies posteriors a la data de la reunió, designin un representant titular i suplent.
2. Després d'aquesta notificació, en un termini màxim de 15 dies, l'Alcaldia procedirà a la designació dels membres de la Comissió de seguiment dels treballs de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i a la convocatòria de constitució de la citada Comissió de seguiment.

La Comissió de seguiment es reunirà amb caràcter ordinari cada dos mesos i amb caràcter extraordinari segons convocatòria.   

La Comissió de seguiment serà vigent fins a l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

2a Fase de participació (2n trimestre 2005)

Fase d'informació

Es publicarà material informatiu amb l'objectiu de difondre els continguts generals i de desenvolupament del nou POUM i d'implicar als ciutadans i ciutadanes a fi que participin activament en la definició del nou model del futur de Passanant.  

En la mateixa publicació es facilitaran els mitjans per a la participació ciutadana: per a la presentació de suggeriments i alternatives i per a la participació activa en les jornades de participació. 

Fase de debat ciutadà: 

S'organitzarà un Fòrum de participació ciutadana. Amb l'objectiu de facilitar una participació oberta i plural i promoure la  participació de la ciutadania  no associada, es desenvoluparan unes jornades de participació en que s'impulsarà el debat i la reflexió al voltant dels grans eixos temàtics, per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves propostes. imatge ampliada

3a Fase de participació (3r-4t trimestre 2005) 

En aquesta fase, el ple municipal haurà de fer l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística de Passanant.

Desprès de l'aprovació inicial, els documents del Pla, romandran sotmesos a informació pública i a un procés de participació ciutadana, pel termini d'un mes.

En aquest període es desenvoluparan les actuacions següents:

1. S'exposaran públicament els treballs que contenen els criteris generals del  nou ordenament del municipi.
2. Es presentaran públicament aquests treballs a tots els ciutadans i ciutadanes en general, realitzant una reunió informativa al nucli de Belltall, i un altra en el nucli de Passanant.
3. Es mantindran els mitjans creats en la primera fase de participació, per a fer la presentació de les propostes i suggeriments ciutadans.
4. S'establiran els mecanismes per a rebre informació i assessorament, i fer la consulta directa dels documents que contenen aquests treballs.

Fases posteriors

Quan finalitzi el període d'exposició pública es desenvoluparan les següents actuacions:

1. Es donarà resposta individualitzada les al·legacions presentades que contindrà: 

a) Informe tècnic, elaborat per l'equip redactor
b) Resolució municipal
c) Modificacions derivades de l'al·legació, si s'escau.

L'informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les modificacions derivades d'uns i altres s'inclouran com a document del pla, que serà públic i podrà ser consultat en la fase posterior a l'aprovació provisional.

L'Ajuntament informarà als ciutadans del municipi de l'aprovació provisional del Pla d'ordenació urbanística municipal utilitzant els mitjans abans citats: web municipal, taulell d'anuncis de l'ajuntament i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general.

Posteriorment a l'aprovació provisional, l'Ajuntament informarà de l'estat de tramitació del pla, així com, si s'escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no constitueixin modificacions substancials que serien objecte d'una segona informació pública d'acord amb les determinacions de l'article 83 i 90.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 5 del reglament.


Festes de Reis i Cap d'any

imatge ampliada
Durant aquest  Cap d'any vam celebrar el tradicional sopar amb la participació de 60 veïns i amics. Vam gaudir d'una vetllada agradable i a la vegada d' un excel·lent sopar, que va comptar amb un postres especial que ens va preparar el nostre “pastisser de Ciutadilla”.

Posteriorment a la Plaça de l' Església i amb el so de les campanes del Poble vam celebrar l' entrada del nou any. Vam acabar la Festa amb ball.

imatge ampliadaAmb l'arribada de l' any nou i degut a que els Reis Mags de l' Orient tenien molta feina van passar per Belltall el dia 1.

Els nens i grans del Poble els vam anar a rebre a la carretera i posteriorment es van dirigir a l'Església. Els va rebre el Mossèn el qual va donar-els-hi la benvinguda i també va fer esment a que en aquestes dades no ens podem oblidar de les persones afectades pel tsunami del continent Asiàtic. Posteriorment es va procedir a repartir joguines a tots els nens.

L' acte va acabar amb el tradicional ball dels Negrets que acompanyen els Reis.


Ruta en Bicicleta Belltall-Vallbona-Tallat-Rocallaura-Belltall

Vegeu-ne el raport aquí

Canon de l'aigua (Generalitat)

A partir del pròxim dilluns, 24 de gener, entra en servei el telèfon d'informació 902.012.345 que permetrà resoldre qualsevol dubte sobre l'aplicació del nou Cànon de l'aigua.

Com cada any, el Govern de la Generalitat ha modificat el cànon de l'aigua a partir del dia 1 de gener, si bé enguany alguns dels canvis no entraran en vigor fins a l'1 d'abril. Els principals canvis en el cànon aplicable als usos domèstics de l'aigua són, d'una banda, la introducció d'un tercer tram de consum, i, de l'altra, l'adequació de la base imposable a la dotació bàsica per habitatge, que, per defecte, passarà de 4 a 3 membres a partir de l'1 d'abril. Per tant, la modificació, que ha entrat ja en vigor, no suposa la realització de cap tipus de gestió per a l'usuari. Tanmateix, aquelles modificacions, que entren en vigor a partir de l'1 d'abril, que requeriran d'una acció per part dels usuaris que vulguin augmentar el nombre de persones de 3 a 4, s'iniciarà la seva comunicació la darrera setmana de gener, després que ja s'hagi acabat la negociació d'alguns termes amb les companyies subministradores, Federació de municipis i Associació Catalana de Municipis.


Horaris Autobusos i preus oficials

S'ha publicat al BOPT núm. 289, de data 17 de desembre de 2004, i al DOCG núm. 4280, de 15 de desembre de 2004, l'edicte d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari, organitzat pel Consell Comarcal. Ha transcorregut el període d'informació pública sense que s'hagin formulat al·legacions o suggeriments i a esdevenit la modificació de l'ordenança a definitiva. Es publica la modificació:

ITINERARI Preu-Base 7%-IVA TOTAL (euros)

Vallfogona de Riucorb - Sta. Coloma de Q. 1.03 0,07 1,10
Savallà del Comtat - Sta. Coloma de Q. 1,03 0,07 1,10
Conesa - Sta. Coloma de Q. 0,93 0,07 1,00
Les Piles - Sta. Coloma de Q. 0,93 0,07 1,00
Seguer - Sta. Coloma de Q. 1,31 0,09 1,40
Pontils - Sta. Coloma de Q. 0,93 0,07 1,00
Passanant - Montblanc 1,59 0,11 1,70
Forès - Montblanc 1,31 0,09 1,40
Passanant - Sarral 1,03 0,07 1,10
Forès - Sarral 0,93 0,07 1,00
Vilanova de Prades - Montblanc 1,40 0,10 1,50
Passanant - Tàrrega 1,59 0,11 1,70
Belltall - Tàrrega 1,59 0,11 1,70
Forès - Tàrrega 1,87 0,13 2,00
Belltall - Montblanc 1,59 0,11 1.70
Solivella - Montblanc 1,03 0,07 1,10
Blancafort - Montblanc 1,03 0,07 1,10
La Guàrdia dels Prats - Montblanc 1,03 0,07 1,10


LÍNIA DE TRANSPORT:

FORÈS-PASSANANT-
TÀRREGA

Dia de Servei:
DILLUNS I DIJOUS
LÍNIA DE TRANSPORT:

BELLTALL-SOLIVELLA-
BLANCAFORT-LA GUARDIA DELS PRATS-MONTBLANC

Dies de Servei: DILLUNS, DIMECRES
I DIVENDRES

(Els dimecres el servei d'anada comença a Solivella)
Pluges

Les precipitacions d'aquesta tardor i hivern han estat molt baixes. El mes de Gener sols s'han recollit  1 litre i el mes de febrer 6 litres. Durant aquest mes de Març sols es destacable una nevada que ens va deixar uns 2 litres. En resum durant aquest darrer trimestre sols han plogut 9 litres per m2.

L'any 2003 des del mes de Setembre al mes de Desembre vam recollir a Belltall 381 litres per m2 i l' any 2004 tan sols 97 litres per m2.

A més a més, des de Desembre fins a febrer s'ha assolit temperatures sota zero quasi bé cada dia. Un dels hiverns més freds i menys plujosos dels darrers temps.

Imatges del poble i la seva gent - Carnestoltes 2005

imatge ampliada
imatge ampliadaimatge ampliadaimatge ampliadaimatge ampliadaimatge ampliadaimatge ampliadaimatge ampliada 
BELLTALL

Belltall.net